• kerk 2
  • kerk 1
  • test kerk

Beleidsnotitie

1. Beleidsnotitie.

In deze korte beleidsnotitie wordt een beschrijving gegeven van het doel, grondslag, samenstelling, werkwijze en activiteiten van de ‘Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg’.

Deze beleidsnotitie kunt u derhalve beschouwen als onze verantwoording alsmede informatie voor de geïnteresseerden in de activiteiten van onze Appélgroep.

2. Doel ‘Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg’.

In onze geseculariseerde samenleving bestaat bij reformatorische christenen behoefte aan verdieping in de Gereformeerde Geloofsleer. Zomaar, doordeweeks, ook buiten het winterseizoen en over kerkmuren heen, gevoed te worden vanuit de ‘oude en nieuwe schatten’ van Gods’ Woord; een moment waarin reformatorische christenen elkaar van hart tot hart mogen ontmoeten; een moment van verdieping in de geloofsleer, waarin de rechtvaardigmaking door het geloof centraal mag staan.

De ‘Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg’ richt zich op het bovengenoemde, en wil daarvoor jaarlijks een aantal bijeenkomsten in Woudenberg organiseren.

De Appélgroep is een onafhankelijke interkerkelijke activiteit vanuit het verlangen naar ontmoeting tussen kerken binnen de gereformeerde gezindte.

3. Grondslag ‘Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg’.

De Bijbel, het heilig Woord van God; daarnaast de drie Formulieren van Enigheid.

4. Samenstelling ‘Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg’.

De Appélgroep bestaat uit 9 personen, die de activiteiten coördineert en organiseert. Binnen de Appélgroep zitten leden van kerken uit de gereformeerde gezindte.

5. Activiteiten ‘Appélgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg’.

Nog concreter, dan onder ad 2 is aangegeven, kunnen de activiteiten als volgt worden benoemd:
1. Middels sprekersavonden (in de vorm van -kerkhistorische- lezingen) het ontdekken van de gezamenlijke reformatorische wortels en verdieping laten plaatsvinden in het gereformeerde gedachtegoed.
2. Activiteiten openstellen voor leden van reformatorische kerkgenootschappen en andere belangstellenden, met als doel bewust te zoeken naar contacten over-kerkmuren-heen.
3. Middels activiteiten en contacten zoeken naar onderlinge, interkerkelijke binding met betrekking tot de Gereformeerde Geloofsleer in Woudenberg voor jong en oud.

Deze activiteiten vinden jaarlijks plaats gedurende de periode april-september, dus buiten het normale vergaderseizoen. V.w.b. de locatie: roulerend zowel in de Hervormde Dorpskerk als in de Hersteld Hervormde Kerk te Woudenberg.

Jaarlijks stelt de Appélgroep voor haar activiteiten een jaarplan vast. Het jaarplan wordt gepresenteerd aan de kerken binnen de doelgroep met de vraag of dit gedragen kan worden door de betreffende kerkenraden.

We zullen onze activiteiten publiceren in ieder geval de plaatselijke en regionale kerkbodes en in het Reformatorisch Dagblad. Daarnaast zullen andere publicatiemiddelen worden aangewend, zoals een eigen website.

Woudenberg, 8 april 2009

Contact

Appelgroep klassiek Gereformeerd
Belijden Woudenberg
Prangelaar 33
3931 RB Woudenberg
Webdesign:   Studio Citroen // Realisatie:   Joppe Computers // Copyright © 2017-2022